Wzór na konkurencję 1.4

Wzór na konkurencję 1.4

page2_img1
Wzornictwo przemysłowe - industrial design

W warunkach współczesnej gospodarki wzornictwo przemysłowe - industrial design, stanowi powszechnie uznane i stosowane narzędzie rozwoju poprzez poważny udział w procesach innowacyjnych. "Ponieważ wzornictwo posiada ścisłe powiązania z gospodarką, dlatego umiejętne wykorzystywanie wzornictwa w procesie produkcji może być odzwierciedleniem poziomu rozwoju gospodarczego naszego kraju." - informują dane Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.

page2_img2

Przemysł kreatywny a Konkurencyjność gospodarki

Dziedzina ta może być istotnym bodźcem rozwoju przemysłu i konkurencyjności gospodarki. Najdynamiczniej rozwijające się sektory gospodarki w Unii Europejskiej to przemysły kreatywne. Wzornictwo generuje wysoki poziom PKB, kreuje stałe miejsca pracy, posiada wysoki współczynnik innowacyjności, wpływa na stosowanie w procesie produkcyjnym nowych technologii i kreatywnych rozwiązań. Dlatego w tym kontekście program Polska Wschodnia 2014-2020 daje polskim firmom, usytuowanym w 5 województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, możliwość pozyskania bardzo korzystnych dotacji unijnych z Wzoru na konkurencję. W ramach działania 1.4 firmy otrzymają wsparcie na projekty, które wpisują się w tzw. inteligentne specjalizacje, dotyczące Inteligentnych Technologii Kreacyjnych, w ramach których wzornictwo zostało wpisane na listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Wzór na konkurencję - jakie dotacje dla firm MŚP?

Wzór na konkurencję jest ogromną szansą dla polskich firm MŚP skupionych na obszarze w/w 5 województw na zapewnienie możliwości tworzenia nowych strategii rozwojowych firm wzorniczych, ale i projektowania innowacyjnych produktów, które mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości. O dofinansowanie będą mogli ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy (z wyłączeniem mikro-przedsiębiorców), prowadzący działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej. Środki unijne do pozyskania z działania Wzór na konkurencję PO PW (Polska Wschodnia) to aż 144 191 091 EURO. Firmy MŚP otrzymają wsparcie w procesie dwuetapowym.

W ramach I etapu: Audytu wzorniczego zewnętrzni wykonawcy przeprowadzą audyt wzorniczy, na podstawie którego firma otrzyma analizę wzorniczą firmy w zakresie zarówno oferty produktowej, procesowej, ale i marketingowej. Dogłębna analiza zapotrzebowania firmy na nowe kierunki rozwoju firmy przyczynią się do stworzenia oferty audytowej pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta, pogłębionej o aktualną sytuację firmy, jak i nowe możliwości rozwoju, w kontekście zdobywania nowych rynków zbytu. Na tym etapie firma otrzyma maksymalną wartość wsparcia, czyli aż 100 tys. zł i będzie mogła stanowić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych audytu. Przedsiębiorca starający się o dofinansowanie będzie musiał przedstawić wykonawcę audytu, którego kompetencje i doświadczenie zostaną sprawdzone w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie. Oczywiście właściciel firmy również będzie partycypował w kosztach. W tym przypadku oznacza to wkład własny beneficjenta w zakresie 15%.

Po przeprowadzonym audycie firma otrzyma wsparcie w zakresie II etapu, czyli wdrożenia przygotowanej strategii i dokonania wprowadzenia przygotowanej strategii oraz rekomendacji do wdrożenia w firmie tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Na tym etapie firma otrzymuje z działania Wzór na konkurencję Polska Wschodnia PO PW maksymalną wartość wsparcia, która wyniesie 3 mln zł i nie będzie mogła przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku małych przedsiębiorców i 60% w przypadku średnich przedsiębiorców. W tym etapie wkład własny beneficjenta wyniesie 30%. 

Jakie projekty można zrealizować?

Z Wzoru na konkurencję w ramach dwuetapowego firmy MŚP (z wyłączeniem mikro-przedsiębiorców) będą mogły uzyskać środki na przeprowadzenie audytu wzorniczego, który może obejmować szeroko pojętą analizę wzorniczą procesową, produktową, technologiczną, jak i w zakresie zarządzania. Dotacja będzie również obejmowała wdrożenie nowatorskich rozwiązań w zakresie strategii dla firmy, jak i usługi doradcze, które będą niezbędne do realizacji całego procesu autowego. Realizacja projektu będzie możliwa przy projektach wpisujących się w inteligentne specjalizacje oraz łączących przynajmniej dwa województwa Polski Wschodniej.

Kiedy startuje konkurs z Wzoru na konkurencję?

Ogłoszenie konkursu w ramach Wzoru na Konkurencję zapowiadane jest na przełomie lipca/sierpnia 2015 r. Przyjmowanie pierwszych wniosków powinno się rozpocząć w ramach I Etapu na przełomie września/października 2015 r.

A

POZYSKAJ DOTACJĘ

Z nami Twoja firma pozyska środki na prowadzenie działalności innowacyjnej, na nowe koncepcje w ramach umiędzynarodowienia firmy, na opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych w ramach Wzoru na konkurencję PO PW 2014-2020 .

Czytaj więcej
B

AUDYT WZORNICZY

Przeprowadzimy dla Twojej firmy audyt wzorniczy. Otrzymasz profesjonalną analizę wzorniczą w zakresie oferty produktu, technologii, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych.

Czytaj więcej
C

WDROŻENIE INNOWACJI

Przygotujemy strategię wzorniczą oraz propozycję rekomendacji do wdrożenia w Twojej firmie z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Czytaj więcej
D

UMÓW SIĘ

Już dziś zleć przygotowanie aplikacji z Wzoru na konkurencję. Nasz Doradca bezpłatnie przekaże informacje jak uzyskać dotację oraz napisać wniosek aby otrzymać fundusze unijne. Warto zlecić pozyskanie dotacji ekspertom z CREATIVE CRAFT

Czytaj więcej